Fedezd fel a benned rejlő tehetséget!

Találd meg a saját utad

A coaching módszerről

2017. január 07. - Szülőként az Élet

1. Mi a coaching?

A coaching (ejtsd: kócsing) egy személyre szabott fejlesztő beszélgetés.

A coaching folyamat egy olyan strukturált beszélgetéssorozat, amely a belső erőforrásokra építve segíti az ügyfelet (azaz a coaching partnert) nehézségeinek, elakadásainak megoldásában oly módon, hogy a coaching partner saját legjobb megoldásához vezeti el.

A coaching folyamat célja, hogy a coaching partner képessé váljon arra, hogy kidolgozza a jövőjére vonatkozó elképzeléseit, felismerje a céljai elérését akadályozó belső gátjait, feltárja az önmagában rejlő értékeket, lehetőségeket, majd ezekre alapozva megfogalmazza a változás stratégiáit és megvalósítsa azokat.

Mindezek eredményeként a coaching partner:

 • mélyebb önismeretre tesz szert,
 • magabiztossága, önmagába vetett hite megerősödik,
 • életminősége javul,
 • belső harmóniáját megtalálja,
 • új hozzáállással, gondolkodás- és cselekvési móddal lesz képes reagálni az őt ért kihívásokra,
 • és a jövőben tudatosabban tudja kezelni az életében felmerülő nehézségeket, változásokat.

 

2. Mi nem coaching?

Pszichoterápia:

A pszichoterápia a lelki betegségek gyógyítását célozza és az érzelmek okaival, hátterével, a miértekkel foglalkozik. Míg a pszichoterápia arra a kérdésre keres választ, hogy „Hol a hiba?”, addig a coaching a „Mit akarok?” kérdésre koncentrál.

Tanácsadás:

A tanácsadás során egy szakértő megmondja, hogy mit tegyen az ügyfél, meghatározza a tartalmat és a folyamatot. A coaching ezzel szemben strukturált kérdések sorozatával a saját legjobb megoldásához juttatja el az ügyfelet. Míg a tanácsadás során alá-fölérendeltség működik, a coachingot partneri viszony jellemzi. 

Tréning:

A tréning célja a készségfejlesztés, a kompetenciafejlesztés, illetve egy adott készség vagy kompetencia begyakorlása. A tréning jellemzően csoportban zajlik. A coaching ezzel szemben általában egyéni és azt szolgálja, hogy a coaching partner a jelen állapotból a vágyott célig jusson el. 

Mentoring:

A mentoring során egy tapasztalt munkatárs egy új, fiatal kollégát támogat azzal a céllal, hogy integrálja a szervezetbe és csökkentse a lehetséges konfliktusokat. Ez a tevékenység általánosságban egy vállalaton belüli önkéntes segítő munkát jelent. 

Szupervízió:

A szupervízió a segítő szakmát végzők számára nyújt támogatást, arra az esetre, ha belső elakadások, nehézségek merülnek fel. A szupervízió során a tanulás és a helyzet megértése a cél, nem pedig a cselekvés, ami a coaching középpontjában áll. 

Baráti beszélgetés:

A baráti beszélgetés érzelmi bevonódással történő kommunikáció, ahol a beszélgetőtárs a saját szubjektív szűrőjén keresztül kezeli az adott nehézséget. Éppen ezért hiányzik belőle a semleges hozzáállás, a problémára való objektív rálátás és annak strukturált megközelítése.

 

3. Honnan származik a coaching?

A coaching angol eredetű szó, bár érdekes módon a magyar Kócs város nevéhez vezethető vissza. Az itt készített szekér híresült el a középkorban ugyanis arról, hogy az utazni vágyókat szállította az egyik helyről a másikra. A coaching módszer is tulajdonképpen erről szól, hiszen a coach segítségével a coaching partner egy utazáson vesz részt, amely során „A”-ból „B”-be jut el. Ez az utazás azonban egy belső folyamat, ahol az „A” a jelen állapotot jelzi, „B” pedig a vágyott jövőbeni célra utal.

A coaching elsőként a sport területén terjedt el, ahol az edző nemcsak a sportolók fizikai teljesítményével foglalkozott, hanem mentálisan is felkészítette őket az előttük álló kihívásokra. Ez a mentális támogatás a későbbiekben az üzleti életben is felbukkant felsővezetői szinten, majd kiterjedt az üzleti hierarchia egyéb szintjeire, ezt követően pedig a magánélet különböző területein is megjelent.

 

4. Milyen típusai vannak a coachingnak?

Executive coaching

Az executive coaching az üzleti életben tevékenykedő felsővezetők számára nyújt egyénre szabott támogatást, azzal, hogy üzleti döntéseik, vezetői feladataik kapcsán egy olyan szakemberrel tudnak konzultálni, aki objektíven közelíti meg és kezeli a felmerülő elakadásokat. Az executive coachinggal foglalkozó szakemberek általában maguk is rendelkeznek felsővezetői vagy iparági tapasztalattal, amely segíti a bizalom és a partneri viszony kialakulását a coaching folyamat során.

Business coaching

A business coaching egyrészt a nagyvállalatok középvezetőit, menedzsereit támogatja személyes hatékonyságuk növelésében, illetve vezető szerepükben történő megerősítésükben, másrészt az egyéni vállalkozókat, a mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőit segíti az üzleti élet területén felmerült nehézségeik, elakadásaik kezelésében és megoldásában. 

Life coaching

A life coaching magánéletbeli elakadásokkal foglalkozik, és olyan témák megoldása kapcsán nyújt fejlesztő támogatást, mint például:

 • változások elfogadása, kezelése,
 • életmódváltás,
 • kiégés a munkában, kapcsolatokban,
 • család-karrier összeegyeztetése,
 • párkapcsolati elakadások,
 • szülő-gyermek kapcsolati nehézségek,
 • anyagi problémák,
 • önérvényesítés,
 • kommunikációs készség fejlesztése,
 • konfliktuskezelés,
 • stresszkezelés,
 • önismeret, önbizalom fejlesztése,
 • nőiesség/férfiasság kérdése,
 • magány kérdése,
 • betegséggel való együttélés elfogadása,
 • válás, haláleset feldolgozása.


5. Melyek a coaching jellemzői? 

 • Egyénre szabott

A coaching egyénre szabott fejlesztő beszélgetés, hiszen célja, hogy a strukturált beszélgetéssorozat folyamán a saját legjobb megoldásához vezesse el a coaching partnert előregyártott kész megoldások átadása helyett. 

 • Célt állít

A coaching egy vágyott jövőkép felé vezeti a coaching partner, ehhez azonban tudni kell, hogy mi a cél, merre haladjon az utazás. A coaching partner célul tűzheti ki például egy hibás viselkedésminta megváltoztatását, egy önkorlátozó hiedelem felismerését, egy új hozzáállás kialakítását, az éntudatosság fokozását, vagy a meglévő képességek, belső erőforrások hatékonyabb kiaknázását. 

 • Aktivitást igényel

A coaching folyamat nem ér véget az elakadás elméleti megoldásával, illetve egy fontos döntés meghozásával. Itt a hangsúly a coaching partner cselekvő- és kezdeményezőkészségén van, aki elindul a megoldás felé vezető úton és lépésről-lépésre megvalósítja a végső cél eléréséhez szükséges részfeladatokat, határai folyamatos szélesítésével. 

 • Rendszerszemléletű

A coaching egységben kezeli a coaching partner különböző életterületein felvett szerepeit, összetett személyiségként, egységes rendszerként viszonyul hozzá. Mivel a szerepek nem élnek különálló életet, bármelyikben fellépő nehézség kihat az összes többire és egyéb, addig jól működő szerepekben is nehézségeket eredményezhet. 

 • Megoldásorientált

A coaching az elakadás, a probléma lehetséges megoldásaira, a vágyott jövőre fókuszál a nehézség boncolgatása helyett és a figyelem központjába nem a hiányosságokat, hanem az erősségeket, a meglévő belső erőforrásokat helyezi. 

 • Teljesítményorientált

Egy adott nehézség megoldása felé vezető úton, a részfeladatok megvalósítása során a coaching partner folyamatos kihívásokkal találhatja szemben magát, amelyek azt kívánják meg, hogy kilépjen komfortzónájából, hozzon ki többet magából és tágítsa határait. 

 • A kapcsolatra épít

A coaching a coach és a coaching partner közötti személyes kapcsolatra épít, hiszen az ügyfél a coaching folyamat során támogatást kap ahhoz, hogy céljait meghatározza, erősségeit felismerje és belső erőforrásaira alapozva megvalósítsa elképzeléseit.

 

6. Mit csinál a coach?

A coach a személyre szabott fejlesztő beszélgetés során a belső erőforrásokra építve segíti a coaching partnert egy nehézség, elakadás megoldásában oly módon, hogy őt a legjobb megoldásához vezeti el. 

Mit is jelent ez tulajdonképpen? Azt, hogy a coach:

 • meghallgatja a coaching partnert,
 • előítéletektől mentesen figyel,
 • kérdez,
 • objektíven, semleges hozzáállással kezeli az elakadást,
 • a megszokottól eltérő látásmóddal láttat,
 • új viselkedésmintákra világít rá,
 • különböző megoldási módokat vizsgáltat meg,
 • rámutat az erősségekre,
 • felismerteti a tudatosan nem használt erőforrásokat,
 • támogat,
 • bátorít,
 • cselekvésre ösztönöz,
 • inspirál,
 • és ezzel kibillent a rosszul működő rutinból és a megszokott komfort zónából.

 

7. Milyen a jó coach? 

A jó coach:

 • segít az energiaforrások (adottságok, értékek, álmok, szükségletek) feltárásában,
 • objektív,
 • rugalmas,
 • magas érzelmi intelligenciával rendelkezik,
 • tisztán kommunikál,
 • tiszteli az ügyfelet és elfogadja a másságát,
 • inspiráló (új gondolkodási lehetőségeket mutat, kísérleteztet),
 • megosztja észlelését,
 • felvállalja a provokatív beszélgetést,
 • bátorítja és ünnepli az ügyfelet. 

Coach kompetenciák:

 • értő figyelem,
 • jó megfigyelőképesség,
 • analizáló képesség,
 • etikus magatartás,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • jó időbeosztás,
 • empátia,
 • kreativitás,
 • képesség a konstruktív visszacsatolásra.

 

8. Hogyan zajlik a coaching folyamat?

A coaching ülésre való jelentkezés telefonon vagy e-mailben történik.

Az első coaching ülésen a coaching partner és a coach személyesen is megismerkednek egymással. A coach tájékoztatást nyújt arról, hogy pontosan mi a coaching, mit várhat tőle a coaching partner, hogyan zajlanak majd az ülések és igény szerint a coaching partner felmerülő kérdéseire is választ ad. Ekkor történik meg a keretfeltételek tisztázása, a pontosság, lemondás, felelősség és titoktartás kérdéseinek megbeszélése, valamint elkezdődik a jelen helyzet feltárása. 

Ezt követően a további coaching ülések során:

 • feltérképezésre kerül(nek) az adott nehézség(ek), elakadás(ok),
 • több nehézség esetén megtörténik a priorizálás és a kulcsprobléma kiválasztása,
 • meghatározásra kerül(nek) a konkrét, elérendő cél(ok),
 • megtörténik az odavezető utak, lehetőségek áttekintése, elemzése,
 • az alternatívák ismeretében megszületik a döntés, hogy a coaching partner számára melyik a leginkább testhezálló megoldás,
 • elkezdődik a megvalósítás szakasza, amikor a coaching partner a gyakorlatban is elindul a cél eléréséhez szükséges ösvényen és részfeladatokat old meg,
 • a megvalósítás időszakában új megközelítéssel, új viselkedési mintákkal áll hozzá az adott elakadáshoz és ebben bátorítást és támogatást kap a coachtól,
 • a coaching folyamat akkor tekinthető sikeresnek, ha a coaching partner gyakorlatot szerzett az új megközelítés, megoldás alkalmazásában és a coach támogatása nélkül is magabiztosan használja azokat,
 • a coaching folyamat lezárásaként megtörténik a tapasztalatok összegzése, az eredmények tudatosítása és azok megünneplése. 

A coaching folyamat hosszúságát az adott nehézség, elakadás mértéke, valamint a coaching partner fejlődési sebessége határozza meg. Önismeretünkben, a változás iránti igényünkben, a változás képességében, a kockázatvállalásban, új dolgok kipróbálásában különbözőek vagyunk. Ezért a folyamat hosszúsága nehezen egységesíthető. Azok számára, akik úgy érzik, mélyebb önismerettel rendelkeznek, tudják, mi a problémájuk, gyors változást szeretnének elérni, 2-3 coaching ülés már elegendő lehet. Azoknak, akik kevésbé látják tisztán az elakadásukat, nehezebben hoznak meg döntéseket, kissé tartanak a változástól, több alkalomra lehet szükségük. Az optimális alkalomszám meghatározására a személyes egyeztetést követően kerül sor.

A coaching ülések időtartama jellemzően 90 perc.

A coaching ülések gyakorisága egyénfüggő. A coaching partner igénye és a coach-csal történő egyeztetés alapján lehet heti vagy kétheti rendszerességű.

Az ülés lehetőség szerint csendes, nyugodt, zavartalan körülményeket biztosító külső (budapesti) helyszínen zajlik, annak érdekében, hogy a coaching partner kiszakadjon mindennapi közegéből és megszokott komfortjából. Ezzel is jelezve, hogy nyitott a változásra és az új helyzetek kipróbálására. 

A nem budapesti lakosok a coaching szolgáltatást az interneten keresztül is igénybe vehetik. A webcoaching ülések skype-on keresztül zajlanak, az egyéb kondíciók megegyeznek a személyes coaching ülés feltételeivel.

Ez a kis VIDEO további segítséget nyújt és szemléletessé teszi a coaching folyamatot.

Sikeres változást és megújulást kívánok Neked!

 

Sóvágó Ilona Rita

tehetségtámogató szakember, mentor, tutor, coach 

Tel.: 06 30 54 88 977

E-mail: ilona.sovago@gmail.com

Skype: sovago.ilona

www.facebook.com/valtozasokszarnyan

A bejegyzés trackback címe:

https://valtozasokszarnyan.blog.hu/api/trackback/id/tr9512106177